Regulamin

 Regulamin funkcjonowania sekcji Klub Biegacza MCKiS Jaworzno

 I.Cel działania

1.Sekcja lekkoatletyczna MCKiS funkcjonująca pod nazwą Klub Biegacza zrzesza amatorów,   sympatyków biegania, których miejscem zamieszkania jest miasto Jaworzno.

2.Celem sekcji jest:

–  popularyzacja biegania długodystansowego jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia,

– wspieranie biegaczy w zakresie dostępu do literatury o tematyce biegowej,

– masowy udział zawodników w imprezach biegowych  i reprezentowanie klubu oraz miasta Jaworzna

jako silnego ośrodka amatorskiego joggingu,

– dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach biegowych organizowanych w Polsce poprzez

finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody wraz z opłata startową.

3.Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana

przez dyrekcję MCKiS.

4.Sekcja nie posiada trenera, opiera się na samodzielnej, systematycznej pracy treningowej swoich

członków.

 

II.Przynależność

1.Sekcja zrzesza osoby systematycznie uprawiające biegi o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez

członków sekcji podczas zawodów sportowych. Warunkiem przynależności jest okazanie przy zapisie

udokumentowanych amatorskich startów w imprezach biegowych. Czas uzyskany nie ma znaczenia- liczy się

ilość startów, z których wynika aktywność biegowa danej osoby.

2.Zawodnik staje się członkiem klubu po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i  podpisaniu

deklaracji.

3.Od momentu podpisania deklaracji zawodnik ma obowiązek reprezentować KB MCKiS Jaworzno

również podczas zawodów, w których bierze udział na własny koszt. Reprezentowanie w tym przypadku  oznacza   określenie przynależności klubowej w formularzu zgłoszeniowym.

4.We wszystkich biegach członek KB MCKiS Jaworzno bierze udział na własną odpowiedzialność co

poświadcza własnoręcznym podpisem na każdym biegu w karcie zgłoszeniowej, w przypadku osób

nieletnich za każdorazową zgodę na piśmie i wzięcie odpowiedzialności za dziecko odpowiedzialni są

opiekunowie prawni.

III.Finansowanie zawodników

 1. Opłacenie w miarę posiadanych środków finansowych opłaty startowej w imprezach biegowych

ustalonych podczas zebrania sekcji w grudniu każdego roku. Minimalna ilość zawodników wynosi:

– przy wyjazdach mini busem 10 zawodników,

– przy dojazdach własnych  5 zawodników.

2.W przypadku nie wystartowania  we wcześniej zadeklarowanej imprezie biegowej, na  którą klub poniósł koszty w postaci opłaty startowej, zawodnik ma obowiązek zwrotu kwoty opłaty na konto MCKiS. Nie ma obowiązku zwrotu opłaty jeśli zawodnik znajdzie na swoje miejsce innego zawodnika KB MCKiS Jaworzno i załatwi z organizatorem biegu przepisanie opłaty startowej. W innym przypadku zwrot jest obowiązkowy. Jeśli zawodnik nie dokona zwrotu klub zaprzestaje finansowania jego startów do momentu uregulowania należności. Powyższe ustalenia wynikają z konieczności przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

 1. Wyposażenie zawodnika w klubowy sprzęt sportowy:

– koszulka letnia po podpisaniu deklaracji, ale nie wcześniej niż po udziale w 5 imprezach

Po przydzieleniu stroju zawodnik ma obowiązek startowania w koszulce klubowej we wszystkich imprezach finansowanych lub współfinansowanych przez MCKiS. Start w innej koszulce niż klubowa będzie interpretowany jako rezygnacja z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno i będzie skutkować natychmiastowym zaprzestaniem finansowania startów zawodnika.

4.Sprzęt klubowy zawodnika jest rejestrowany w imiennej karcie wyposażenia zawodnika za

potwierdzeniem odbioru.

5.Ze względów finansowych obszarem zainteresowania klubu imprezami biegowymi jest teren

Górnego Śląska oraz imprezy organizowane w odległości do 200km.

Wyjątek stanowią półmaratony i maratony, w których udział zawodników jest ustalany w miarę

posiadanych środków finansowych.

6.Rodzaj sprzętu klubowego oraz czasookres jego użytkowania jest zależny od posiadanych środków

finansowych i jest przekazywany zawodnikom podczas spotkania na zakończenie sezonu w miesiącu

grudzień.

 1. IV. Obowiązki zawodnika

1.Systematyczna, samodzielna praca treningowa i osiąganie wyników w miarę posiadanych predyspozycji

i możliwości.

2.Zaangażowanie, ambicja i chęć uzyskania jak najlepszego wyniku podczas udziału w każdych

zawodach biegowych.

3.Systematyczna praca nad ponoszeniem swoich umiejętności i ciągłe dążenie do poprawiania swoich

rekordów życiowych na wszystkich dystansach.

4.Udział w zaplanowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach  sportowych.

5.Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym sezon sekcji, które odbywa się raz w roku w miesiącu  grudzień.

6.Dbałość o otrzymany sprzęt sportowy, który jest własnością klubu oraz jego zdanie w przypadku

rezygnacji z członkostwa.

7.Niezwłoczna deklaracja co do udziału w finansowanych lub współfinansowanych przez klub

zawodach sportowych, o których zawodnicy są powiadamiani poprzez stronę internetową

www.mckis.jaworzno.pl  W przypadku nie przesłania informacji do ustalonego terminu klub jest

zwolniony z opłaty startowej za zawodnika.

 1. Punktualne przybycie na umówioną godzinę zbiórki zarówno w przypadku zorganizowanego

wyjazdu na zawody jak i  w przypadku ustalonego dojazdu własnego.

W przypadku spóźnienia ze względu na dobro całej grupy klub nie ma obowiązku oczekiwania.

 1. Godne reprezentowanie barw KB MCKiS Jaworzno oraz stosowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
 2. Reprezentowanie barw KB MCKiS również podczas imprez, w których zawodnik bierze udział na

własny koszt.

 1. Po przydzieleniu stroju zawodnik ma obowiązek startowania w koszulce klubowej we wszystkich imprezach

finansowanych lub współfinansowanych przez MCKiS. Start w innej koszulce niż klubowa będzie

interpretowany jako rezygnacja z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno i będzie skutkować natychmiastowym

zaprzestaniem finansowania startów zawodnika.

 1. Zawodnik ma obowiązek udziału w min. 40% imprez klubowych ustalonych na dany rok. W przypadku nie

osiągnięcia tej frekwencji klub przestaje finansować starty zawodnika przez cały kolejny rok. Po rocznym

okresie karencji zawodnik może wrócić do  aktywności klubowej i finansowania ustalonego w regulaminie.

V.Ewidencja startów

1.Klub prowadzi ewidencję startów zawodników oraz osiąganych przez nich wyników z  wszystkich

finansowanych i współfinansowanych imprezach biegowych.

2.Ewidencja i uzyskane czasy świadczą o pracy treningowej zawodnika.

3.Zbiorcza ewidencja wszystkich członków jest udostępniana wszystkim zawodnikom podczas zebrania

na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudzień.

 1. Zawodnik ma obowiązek udziału w min. 40% imprez klubowych ustalonych na dany rok. W przypadku nie osiągnięcia tej frekwencji klub przestaje finansować starty zawodnika przez cały kolejny rok. Po rocznym okresie karencji zawodnik może wrócić do aktywności klubowej i finansowania ustalonego w regulaminie.

 

VI.Nagrody

1.W celu popularyzacji biegania, wyzwolenia zdrowej rywalizacji wśród członków sekcji oraz

w dowód uznania dla pracy treningowej swoich zawodników klub ustala następujące rodzaje nagród:

– najlepszy zawodnik na krótkich i średnich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych

dystansach 10, 15, i 21 km),

– najlepsza zawodniczka na krótkich i średnich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych

dystansach 10, 15, i 21 km, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3

zawodniczek),

– za ukończenie pierwszego półmaratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno,

– za ukończenie pierwszego maratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno.

Do powyższej klasyfikacji brane są jedynie biegi finansowane przez MCKiS. Jeśli w danym roku nie było finansowania udziału w biegach wymaganych do rywalizacji- nagrody nie przyznaje się.

2.Nagroda ma formę pamiątki- pucharu lub statuetki, a okresem za który dokonuje się podsumowania

jest styczeń-grudzień każdego roku.

3.Nagrody są wręczane podczas zebrania sekcji na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu

grudzień.

VII.Rezygnacja z członkostwa

 1. Zawodnik sekcji może zrezygnować z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno w każdej chwili bez

podania przyczyny. Obowiązkiem każdego zawodnika jest wówczas poinformowanie kierownika

Działu Sportu MCKiS oraz zdanie przydzielonego klubowego sprzętu sportowego.

 1. Klub może zrezygnować z zawodnika w każdej chwili jeśli w sposób uporczywy, mimo upomnienia

nie będzie realizował postanowień niniejszego regulaminu. Obowiązkiem zawodnika jest w takim

przypadku zdanie przydzielonego sprzętu sportowego.

 1. Udział zawodnika w zawodach finansowanych lub współfinansowanych przez MCKiS w innej koszulce

niż klubowa jest interpretowany jako rezygnacja z członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

Deklaracja zawodnika

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz deklaruję przystąpienie do amatorskiej sekcji lekkoatletycznej Klub Biegacza MCKiS.

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb funkcjonowania sekcji oraz

zgadzam  się  na  podawanie  mojego  imienia  i  nazwiska,  wizerunku   oraz   wyników   uzyskanych w  biegach w informacjach prasowych.

W biegach biorę udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

………………………………………………….

                                                                                    Data                                  Imię i nazwisko

Data urodzenia……………………………………………..

Adres………………………………………………………

Telefon komórkowy………………………………………..